WIFI 管理平台说明书 公司的书面授权,任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个说明书和部分 内容进行复制和转载,并不得以任何形式传播。 注意: 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗 示的担保。 修改记录: 文档版本 修改说明 V1.0 第一次正式发布 发布日期 2016-03-08 作者 yeyun 签发 WIFI 管理平台产品说明书 V1.0 目录 WIFI 管理平台说明书 ..................................................................................................................... 1 第一章 平台简介............................................................................................................................. 1 1.1 平台概述............................................................................................................................ 1 1.2 平台外观图........................................................................................................................ 1 1.3 平台特点............................................................................................................................ 2 1.4 平台功能............................................................................................................................ 2 1.5 平台网站地址 .................................................................................................................... 2 第二章 详细参数设置 ..................................................................................................................... 3 2.1 设置管理........................................................................................................................... 3 2.1.1 系统信息 ............................................................................................................... 3 2.1.2 分组管理 ............................................................................................................... 4 2.1.3 设备状态信息 ....................................................................................................... 6 2.1.4 设备信号 ............................................................................................................... 6 2.2 用户管理............................................................................................................................ 9 2.2.1 用户列表 ............................................................................................................... 9 2.2.2 探针列表 ............................................................................................................... 9 2.3 认证配置......................................................................................................................... 10 2.3.1 认证方式 ............................................................................................................. 10 2.4 设备远程升级 .................................................................................................................. 12 2.4.1 设备远程升级 ..................................................................................................... 12 2.5 多媒体更新....................................................................................................................... 13 2.5.1 设备 TF 卡管理 ................................................................................................... 13 2.5.2 设备 TF 卡批量更新 ............................................................................................. 14 2.5.3 任务查询 ................................................................................................................ 15 2.6 远程配置........................................................................................................................... 16 2.6.1 QOS 应用过滤 ....................................................................................................... 16 2.6.2 设备带宽控制 ..................................................................................................... 17 2.6.3 wifidog 配置 ...................................................................................................... 18 2.6.4 WAN 配置 .............................................................................................................. 19 2.6.5 WIFI 配置 ............................................................................................................ 20 2.6.6 如影随形 ............................................................................................................... 21 2.6.7 LAN 配置 .............................................................................................................. 22 2.6.8 动态域名解析 ....................................................................................................... 24 2.6.9 在线保持 ...............................................

pdf文档 WIFI管理平台产品说明书

设计·创作 > UI设计 > APP UI设计 > 文档预览
70 页 0 下载 79 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:当前文档最多只能预览 20 页,若文档总页数超出了 20 页,请下载原文档以浏览全部内容。
本文档由 caimore1232019-09-28 14:00:07上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
文库之家的网址是?( 答案:wenkuzhijia.cn )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言